ads
ލ. ކައްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފްގެ މޫދު ޓްރެއިނިންއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީގެން މަރުވި ސިފައިންގެ ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ މަހާނަ: ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އޭނާގެ އުފަށް ރަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި -- ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް
ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާގައި ހަތް ބަޑީގެ ސަލާމެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ޒައިދާންގެ ސަންދޯކުގައި އަޅާފައި އޮތް ގައުމީ ދިދަ، އޭނާގެ އާއިލާއާ މިއަދު ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ލ. ކައްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފްގެ މޫދު ޓްރެއިނިންއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރު ހަމަލާގައި މަރުވި ސިފައިންގެ ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ އޭނަ އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ ހަށިގަނޑު އޭނަ އުފަން ރަށް ރ. އުނގޫފާރަށް ގެންގޮސް ޖަނާޒާގެ ކަންތަކަށް އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ-- ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް
މޫދު ޓްރެއިނިންއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރު ހަމަލާގައި މަރުވި ސިފައިންގެ ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ އޭނަ އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ލ. ކައްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފްގެ މޫދު ޓްރެއިނިންއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރު ހަމަލާގައި މަރުވި ސިފައިންގެ ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ އޭނަ އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ލ. ކައްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްއެންޑީއެފްގެ މޫދު ޓްރެއިނިންއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރު ހަމަލާގައި މަރުވި ސިފައިންގެ ލާންސްކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ޒައިދާންގެ ޖަނާޒާ އޭނަ އުފަން ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް