ads
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިންދެވި ގަސް ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހަނދާނީ ބޯޑެއް: މި މަޝްރޫއަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވަން ރައީސްގެ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގެން އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމާ ސަލާން ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށުމަށް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމާއި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ވަޒީރުންނާއި ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ގަސް އިންދަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގަހެއް އިންދަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް