ads
މުސްލިމުންނަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު ދެއްވާ ހައްޖުވުމުގެ 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން 1000 ފުރުސަތު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި އަހަރު ހާއްސަ ކުރި
ރަސްމީކޮށް ހުއްދަތައް ނުހޯދައި ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ގޮސް އުޅުނު 300،000 މީހަކު ވަނީ މިއަހަރު ވަނީ މައްކާއިން ނެރެފައި
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު 1،150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ، ބާކީ ތިބި އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު
މައްކާގައި 51.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއެސް އަށް މި ދުވަސްވަރު ހޫނުމިން މައްޗަށް ވަނީ ގޮސްފައި
ހައްޖު މޫސުމަށް ހާޖީންގެ ސަލާމަތަށް ސައުދީގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަށް ވަރުގަދަކުރި
އޮމާންކަމާއެކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖެއްސުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރަށް ގައުމުތަކުން ތައުރީފް ކުރި
މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 900 އިން މައްޗަށް ދިޔަ
ހައްޖާޖީން އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީ އޮފިޝަލެއް ބަލަހައްޓައިގެން
ހައްޖާޖީން އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ދާއިރު ސަލާމަތީ އޮފިޝަލެއް ބަލަހައްޓައިގެން
1.8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރި -