ads
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ވަނަ ފިޔައްސަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ