ads
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ފަޔާ ލޮރީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއާޕޯޓްގެ އެމްޑީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް