ads
45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސްމެބްލީގައި ސީއެޗްއެސްއީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސްމެބްލީގައި ސީއެޗްއެސްއީގެ ބައެއް ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ސީއެޗްއެސްއީގެ 45ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ބޭއްވުނު އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ ޝަފީއު ސީއެޗްއެސްއީގެ އަހަރީ ދުވަހުބޭއްވި އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސްމެބްލީގައި ސީއެޗްއެސްއީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސީއެޗްއެސްއީގެ 45ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސެމްބްލީގައި ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އިސްމާއިލް ޝަފީއު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މި ދެބޭފުޅުންވެސް އޭލެވެލް ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ސީއެޗްއެސްއީއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ސީއެޗްއެސްއީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވި އަހަރާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިންޑެކްސް ނަމްބަރު ލިޔެފައިވާ ބެނާއެއް ހިފަހައްޓައިގެން ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ސީއެޗްއެސްއީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވި އަހަރާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިންޑެކްސް ނަމްބަރު ލިޔެފައިވާ ބެނާއެއް ހިފަހައްޓައިގެން ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސީއެޗްއެސްއީގެ ފަރާތުން ރައީސް މުއިއްޒަށް ހަނދާނީ ފިލާއެއް އަރުވަނީ: 1995 އިން 1997 އަށް ރައީސް ވަނީ މި ސްކޫލްގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސީއެޗްއެސްއީގެ 45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސެމްބްލީއަށްފަހު ރައީސް އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއެކު ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސީއެޗްއެސްއީގެ 45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އެސެމްބްލީއަށްފަހު ރައީސް އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއެކު ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސީއެޗްއެސްއީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި އެސެމްބްލީ އަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަޑައިގަތުމުން އެ ސްކޫލްގެ ކުދިންތަކެއް އެ މަނިކުފާނާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް