ads
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ބައިވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ލެޖެންޑުންގެ ޓީމުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ގައުމީ ޓީމު ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ކަލީމްގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ)، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ރާފިއު (ރާއްޕެ) އަދި އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ ހިމެނުނު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގެ ނިންމުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގެ ނިންމުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ލެޖެންޑުން ޓީމުގައި ހިމެނުނު އަލީ އަޝްފާގު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގެ މެޑަލް ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގައި ވާދަކުރި ލެޖެންޑުންގެ ޓީމް، މި ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގައި ވާދަކުރި ލެޖެންޑުންގެ ޓީމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގައި ވާދަކުރި މާޒިޔާ ޓީމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖޭޖޭ އޮކޯޗާއާ އެކު ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗުގައި ވާދަކުރި މާޒިޔާ ޓީމް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ދައުވަތަކަށް މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އޮގަސްޓީން އަޒުކާ "ޖޭ ޖޭ" އޮކޯޗާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ލެޖެންޑުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުޓްސަލް މެޗަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ލެޖެންޑުންގެ ޓީމުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ގައުމީ ޓީމު ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ކަލީމްގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް (ސެމްބެ)، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ރާފިއު (ރާއްޕެ) އަދި އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ ހިމެނުނު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުޓްސަލް މެޗު، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ ފައްޓަވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފުޓްސަލް މެޗަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަރިހުގައި، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ރާފިއު (ރާއްޕެ) އަދި އުރީދޫގެ ސީއީއޯގެ ހާލިދު އަލް ހަމާދީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް