ads
އެމްއެންޕީ އާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާ އެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން ހަދައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީން ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީން ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީން ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް