ads
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ފުނޑުފުނޑުވި ގާޒާ ބިމެއް - ފޮޓޯ: ސްކައި ނިއުސް
ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު އޭނާގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ
އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ
އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ އަލް އާހިލް އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނުން ތަކަކާއި ކުޑަކުދިން ތަކެއް-- ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ
އިޒްރޭލުން ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އާއިލާތައް ޖަނާޒާ ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ އަލް އާހިލް އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ތުއްތު ކުއްޖެއް-- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތި ކޮށްލާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް -- ފޮޓޯ/ ގެޓީ އިމޭޖްސް
އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ އަލް އާހިލް އަރަބް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އަނިޔާވި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނުން ތަކަކާއި ކުޑަކުދިން ތަކެއް-- ފޮޓޯ: އަލް ޖަޒީރާ
ގާޒާއަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް އެހީ ވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތަކު އޭނާގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަލްޖަޒީރާ
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި ގެތަކެއް ބިމާ ހަމަވެފައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
އިޒްރޭލުން ސުންނާފަތި ކޮށްލާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް -- ފޮޓޯ/ ގެޓީ އިމޭޖްސް