ads
އުރީދޫން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ފަން ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން އާއި ޑްރޯން ރޭސް އިއުލާނު ކުރުން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން އާއި ޑްރޯން ރޭސް އިއުލާނު ކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސެން ނިޔާޒު - ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން އާއި ޑްރޯން ރޭސް އިއުލާނު ކުރުން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން އާއި ޑްރޯން ރޭސް އިއުލާނު ކުރުން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން އާއި ޑްރޯން ރޭސް އިއުލާނު ކުރުން - ފޮޓޯ:އުރީދޫ