ads
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ލިބިލެއްވި، ގަލޮޅު އުތުރުގޭ އަހުމަދު ހަލީލު
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ލިބިލެއްވި، ހެންވޭރު ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފު
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހަލީލާއި ލަތީފަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހަލީލާއި ލަތީފަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހަލީލާއި ލަތީފަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހަލީލާއި ލަތީފަށް އެރުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން ސެކްރެޓެރީ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހެންވޭރު ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފަށް ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު ރައީސް ސޯލިހު އަރުއްވަނީ-- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ގަލޮޅު އުތުރުގޭ އަޙްމަދު ހަލީލަށް ހާރިޖީ ހިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު ރައީސް ސޯލިހު އަރުއްވަނީ