ads
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މައްޗަށްގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނަޝީދު މިއަދު ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ
މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، އިރުއިރުކޮޅާ ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފަ
މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، އިރުއިރުކޮޅާ ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފަ
މިއަދު މަޖިލީހުގެ ދެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރި، އެއީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ
މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، އިރުއިރުކޮޅާ ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ވަނީ މާރާމާރީ ހިންގާފަ
މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، އިރުއިރުކޮޅާ ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފަ
މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި، އިރުއިރުކޮޅާ ވަނީ މެދުކަނޑާލަން ޖެހިފަ --
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ