ads
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށްދާ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަައް - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް