ads
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ގުޅިފަޅު ސައިޓު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ގުޅިފަޅު ސައިޓު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ގުޅިފަޅު ސައިޓު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ރަސްމީ ލޯންޗުކޮޅުގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖަށް ކަނޑުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ބައްލަވާލަައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ގުޅިފަޅު ސައިޓު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ގުޅިފަޅު ސައިޓު - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާ އެކު ތިލަމާލެ ބްރިޖު ސައިޓު ބައްލަވާލަައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް