ads
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ފިލާ ސާއިދު އަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފީޗާ ލިޔުން އަދި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ އިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑު ހޯދި ދައުރުގެ ޝަހުދާ މުހައްމަދު އަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހަޔާތީ އަރުތައިގެ އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދައުރު ނޫހުގެ ހިރިގާ ޒާހިރު އަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ހަޔާތީ އަރުތައިގެ އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޕީއެސްއެމްގެ އަބްދުﷲ ރަމީޒު އަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނިމުނު އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބުނު ދައުރުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ނާއިފް އަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިއާގެ އެވޯޑު "ސަން އޮންލައިން"ގެ ނޫސްވެރިޔާ ނާއިލް ހަފީޒް އަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑްގެ މިހާރު ނޫހުގެ ފަޔާޒް މޫސާ އަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ އިން އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑްގެ ދައުރު ނޫހުގެ ސީނިއާ އެސޯސިއޭޓު އެޑިޓަރު އަހުމަދު ނާއިފަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު މުސްތަފާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2022" ހަފުލާ ޝިރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފު