ads
މަންޑޭގެ ޕެންޓްހައުސްގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޗާންދަލިއާތައް - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ބޫޓުތަކެއް: ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ އަގުބޮޑު ގިނަ ތަކެތި އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ދަބަސްތަކެއް: އެތައް ހާސް ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ދަބަސް އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ބޫޓުތަކެއް: ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ އަގުބޮޑު ގިނަ ތަކެތި އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
ކާޓިއާ ބްރޭންޑުގެ އަގުބޮޑު ގަހަނާތަކާއި އިތުރު ބައެއް ގަހަނާ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ ދަބަސްތަކެއް: މިފަދަ ބްރޭންޑުތަކުން ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު އެތައް ހާސް ޑޮލަރަށް އަރާ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ ފޮށިތަކެއް: މިފަދަ ބްރޭންޑުތަކުން ވިއްކާ ތަކެތީގެ އަގު އެތައް ހާސް ޑޮލަރަށް އަރާ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ބޫޓުތަކެއް: ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ އަގުބޮޑު ގިނަ ތަކެތި އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ގަހަނާ: އެގެއިން ފެނުނު ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަހަނާގެ އަގު 10،000 ޑޮލަރާއި 25،000 ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ޕީޖީން ބުނި - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ފައިވާންތަކެއް: ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑުތަކުގެ އަގުބޮޑު ގިނަ ތަކެތި އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ދަބަސްތަކެއް: އެތައް ހާސް ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ދަބަސް އެގެއިން ފެނިފައިވޭ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ފައިސާތަކެއް: އެ ގޭގެ އަގު 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަރާއިރު އެގޭގައި ހުރި މުދަލުގެ އަގު ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ - ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަންޑޭ ޕެންޓްހައުސްއިން ފެނުނު ގަހަނާ: އެގެއިން ފެނުނު ތަފާތު ވައްތަރުގެ ގަހަނާގެ އަގު 10،000 ޑޮލަރާއި 25،000 ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ޕީޖީން ބުނި - ފޮޓޯ: ފުލުހުން