ads
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކާގޯ ޓާމިނަލް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އެތަން ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކާގޯ ޓާމިނަލް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އެތަން ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކާގޯ ޓާމިނަލް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ރައީސް އެތަން ބައްލަވައިލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެ ތަން ބައްދަލަވާލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު، ވީއައިއޭގެ އާ ކާގޯ ޓާމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް