ads
"އާބަންކޯ" އިން "އެޗްޑީސީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
"އާބަންކޯ" އިން "އެޗްޑީސީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި ބޯޑު މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
"އާބަންކޯ" އިން "އެޗްޑީސީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި ބޯޑު މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ"އާބަންކޯ" އިން "އެޗްޑީސީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ ވެރިންނާއި ބޯޑު މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
"އާބަންކޯ"އަށް ނަން ބަދަލުކޮށް، ރީބްރޭންޑް ކުރި އެޗްޑީސީގެ ނަން އަނެއްކާވެސް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އަށް ބަދަލުކޮށްފި - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
"އާބަންކޯ" އިން "އެޗްޑީސީ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިއަދު ހެނދު ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ
އާބަންކޯގެ ލޯގޯ ނަގައި އަލުން އެޗްޑީސީގެ ލޯގޯ ހަރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ