ads
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ އާ ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް