ads
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހާމަކުރުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އަދި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ބައެއް "ސިޔާސީ" މީހުން މަޖިލިސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ޓީމް މުއިއްޒު