ads
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަސްލަމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަން ރައީސް މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަސްލަމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ