ads
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ މި ދާއިމީ މިސްކިތަކީ 1،500 މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެއް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ މި ދާއިމީ މިސްކިތަކީ 1،500 މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެއް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މި މިސްކިތް ހަދާފައި ވަނީ ދެ ބުރިއަށް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ މަސްޖިދް ހަސަން އާދަމްގެ އެތެރެ - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ދާއިމީ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ދާއިމީ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އާ މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށްދިން މުނި އެންޓަޕްރައިސަސްއަކީ މުނިހޯމްގެ ވެރިފަރާތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ދާއިމީ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ދާއިމީ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ ދާއިމީ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުވާ މި ދާއިމީ މިސްކިތަކީ 1،500 މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެއް - ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ