ads
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޖުމްލަ ރައުސުލްމާލުގެ އަގު 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ: އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އުރީދޫ ބޯޑަށް ރޭ އިންތިހާބުކުރި މުހައްމަދު ޝާހިދު -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާލިދު އަލް ހަމާދީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސާ ހުސައިން ނިޔާޒު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2024 -- ފޮޓޯ: އުރީދޫ