ads
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަދި އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ މިބްރޭންޑަކީ ހޮސްޕިޓަލާއި ކުލިނިކްތަކައް ހާއްސަ އަދި ގޭގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެެ ސިއްހީ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރާ ވަސީލަތްތަކެއް -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަދި އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ މިބްރޭންޑަކީ ހޮސްޕިޓަލާއި ކުލިނިކްތަކައް ހާއްސަ އަދި ގޭގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެެ ސިއްހީ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރާ ވަސީލަތްތަކެއް -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތައާރަފްކުރުން -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރިސްޓަރ ބްރޭންޑް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޝިމާދު އިބްރާހިމާއި އެސްޓީއޯ މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަހުމަދު ނިއުޝާދު -- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ