ads
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރޭ އެ މަގުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރޭ އެ މަގުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރޭ އެ މަގުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ
ދޮންއަދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވާލާއިރު މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި އޮންނަ ބިމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ޢިމާރާތްތައް ގުޅުވާލާފައިވަނީ ޕެޑްވޭ ބްރިޖަކުން - ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ