2801
CONFIRMED
14
DEATHS
2302
RECOVERED
🌏13,177,855
INFECTED
🌏7,303,490
RECOVERED
🌏574,793
DEATH
🌏55%
RECOVERY RATE
ޓިކްޓޮކް
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ޓިކްޓޮކް ބޭން ކޮށްފި
Share
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު، ހިނގަމުންދާ ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު އިންޑިއާ އިން ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗައިނާއިން އުފައްދާފައިވާ 59 އެޕެއް ބޭންކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނެރެނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ގިނަ އެޕްތަކެއް ބޭން ކޮށްފައިވަނީ މި އެޕްތަކުން ގައުމުގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެޕްތައް ބޭންކުރިއިރު އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ބޯޑަރު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެ ދެގައުމުގެ އަސްކަރީ ކޮމާންޑަރުންގެ މެދުގައި މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފަ އެވެ. 

ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ބަލާއި ގިން އެޕްތަކެެއް ބޭންކުރިއިރު ޓިކްޓޮކްއަކީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު އެޕެކެވެ. އަދި ފިލްމީ ތަރިން ވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޕެކެވެ. 

ބޯޑަރުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެކު ޖޫން 15 ގައި މަރުވި 20 އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާގެ ދެމެދު ވަނީ އިތުރަށް މައްްސަލަ ގޯސްވެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް