4769
CONFIRMED

DEATHS
2755
RECOVERED
🌏19,261,031
INFECTED
🌏11,669,922
RECOVERED
🌏718,425
DEATH
🌏61%
RECOVERY RATE
މާފުށި
މާފުށިން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްްވެއްޖެ
Share
މާފުށީގައި ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި ދެ މީހެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ނަޝީދާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނަޝީދާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެ ގެއެއްގައި ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި ދެމީހުން ކަމަށެވެ. 

ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އަންހެނަކާއި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ހައްޖު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ.

"ހައްޖު ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސެނިކޮށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ، އެޗްޕީއޭގެ ސާމްޕަލް ލިބުނީމާ. އެ ދެމީހުންނަކީ މާލެ އިން އައިސް ކަރަންޓީންގަ ދެ ގެއެއްގަ ތިބި ދެމީހުން. ދެމައިންނެއް ނޫން." ނަޝީދާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް