11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ރާއްޖޭގެ ރަށެއް-- ފޮޓޯ: ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސް
24 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 50 މީހުން އެބަތިބި
Share
ރާއްޖޭގެ 24 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 50 މީހަކު މިވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު އާންމުކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މާލޭ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 50 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 36 ދިވެހިންނާއި 14 ބިދޭސީ އެކެވެ. 

އެކްޓިވް ކޭސްތައް މިހާރު ހުރީ ހއ. ދިއްދޫ އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ އަދި ހއ. ކެލާ އާއި ހދ. ހިރިމަރަދޫގެ އިތުރުން ށ. ކަނޑިތީމާއި އެއަތޮޅު މަރޮށި އަދި ފީވަކުގަ އެވެ. އަދި ނ. މަނަދޫ އާއި ރ. ރަސްމާދޫގެ އިތުރުން ދުވާފަރާއި ޅ. ނައިފަރާއި ކ. ހުރާ، ކ. ހިންމަފުށީގައި ވެސް އެކްޓިވް ކޭސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. 

އޭގެ އިތުރަަށް އއ. އުކުޅަހާއި ދ. ހުޅުދެލި އަދި ތ. ވޭމަންޑޫ އާއި ގއ. މާމެންދޫ އާއި ގދ. ގައްދޫ އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫގެ އިތުރުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަދި އައްޑޫ ގަމާއި ހުޅުމީދޫގައި ވެސް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. 

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަލާއިރު މިހާރު ވަނީ 9724 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފަ އެވެ. އަދި 8261 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލައަކީ 1424 އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް