12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ނަގޯނޯ-ކަރަބަހް މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގައި ވާހަކަތައް ބާއްވަން ނިންމައިފި!
Share
އެމެރިކާ އާއި އެކު އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާނުން ވާހަކަތައް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.
Advertisement

އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާނުން އެކަން ހާމަކޮށް މިއަދު ބުނީ ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ނަގޯނޯ-ކަރަބަހް މައްސަލައިގައި ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަންގައި އެ ގައުމުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އާއި ބައްދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަގޯނޯ-ކަރަބަހްގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާ އިން ވަނީ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކޮށް އަރުމޭނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާނުގެ ދެމެދު އޮތް ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަގުތީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ހަމަނުޖެހުން މެދުކެނޑޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ ބާރުތައް ކަމަށްވާ ރަޝިޔާ އާއި ތުރުކީ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި، އަޒަރުބައިޖާނުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން މި ކަމާއި މެދު އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް