މަނީ ހައިސްޓް ޓީމް
މަނީ ހައިސްޓް ސީޒަން 5 ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލަނީ
Share
ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ސްޕެއިންގެ ސީރީޒް "މަނީ ހައިސްޓް 5" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ދައްކާލަން ނިންމައިފިއެެވެ.
Advertisement

ސީރީޒް ނިންމާލައި ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ފަހު ސީޒަން ގެނެސްދޭނީ ދެ ބަޔަކަށް ކަމަށް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކޮށް، ޓީޒާއެއް ވެސް ދައްކާލާފައި ވަނިކޮށެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ "މަނީ ހައިސްޓް 5" ގެ ވޮލިއުމް އެކެއް ސްޓްރީމްކުރާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 3 ގަ އެވެ. ވޮލިއުމް 2 އަންނާނީ ޑިސެމްބަރު 3 ގަ އެވެ.

"މަނީ ހައިސްޓް" އަކީ 2017 ގައި ގެނެސްދޭން ފެށި އެއްޗެކެވެ. ކުރިން އެންޓެނާ 3 ނެޓްވޯކުން ގެނެސްދިން ސީރީޒް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ގެނައީ 2019 ގަ އެވެ. އެއީ ތިން ވަނަ ސީޒަނާ އެކީގަ އެވެ. ހަތަރު ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދިނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

ފަސް ވަނަ ސީޒަނަށް ފޭނުން އިންތުޒާރުކުރަމުން އަންނަ އިރު "މަނީ ހައިސްޓް 5" ނިންމާލާނީ ޝައުވެރި އެތައް ކަމަކާއި ބެލުންތެރިންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް ޖަވާބު ވެސް ދީފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް