މީރާ- ފޮޓޯ:ސޯޝަލްމީޑިއާ
މީރާ އާއި އެލްއާރްއޭ އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި
Share
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރްއޭ) އާ ދެމެދު މިއަދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
Advertisement

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން މީރާ އާއި އެލްއާރްއޭ އާއި ދެމެދު މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު ގެ ދަށުން ސާވިސް ޗާޖު ނަގާ ފަރާތްތަކުން އެލްއާރްއޭ އަށާއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް އެ ދެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މީރާއަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން، އެލްއާރްއޭ އަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާތައް މީރާއިން ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސާވިސް ޗާޖު ނަގާ ފަރާތްތަތަކުން ސާވިސް ޗާޖާ ގުޅޭ މައުލޫމަތު ހުށަހެޅުމަށް ހާއްސަ އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް މީރާއިން އުފައްދައި، މި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަ މައުލޫމާތު އެލްއާރްއޭ އާ ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވެސް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގައި މީރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލްއެވެ. އަދި އެލްއާރްއޭގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް