ޕާޔަލް އަދި ޓީނާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ ފަތަހަ ކުރަމުންދާ ދެބެއިން
Share
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހެއްވާ މަޖާ ވިޑިއޯތަކުން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލާފައިވާ ޕާޔަލް ޖެއިން އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޓީނާ ޖެއިންގެ ވާހަކަ އަންނަނީ ވަރަށް ވެސް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ.
Advertisement

ސޯސަލް މީޑިއާގައި ނުފޫޒު ގަދަ ޕާޔަލް އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޓިނާގެ ހުނަރުން މުޅި އިންޑިއާ ކައްކުވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފަތަހަކުރަމުންދަނީ އެ ދެބެންގެ ކޮމެޑީ ވީޑިއޯތަކުންނެވެ. އެ ވީޑިއޯތަކުގައި އެ ދެބެން ދައްކަނީ އިންޑިއާގެ މީހުންގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތްތަކެވެ.

ޗެނަލު ސާދަ ހާސް މީހުން ސަބްސްކްރައިބްކޮށްފައިވާ އެ ދެބެންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލުގައި ހާއްސަކޮށް  ދައްކަނީ އިންޑިއާ މަންމަމެންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާ އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ހުންން ގޮތްތަކެވެ. ތަފާތު އެކި އެކި ވީޑިއޯތަކުން މިދެބެއިންގެ މަގްބޫލުކަން ވަނީ ސިލްސިލާ ޑްރާމަ ތަކުން ފެންމުންދާ ތަރިންނާއި އެއްހަމަ ކޮށްފައެވެ.

 

ޕާޔަލް އުފަންވެފައިވަނީ 15 ޖެނުއަރީ 1995 ގައި އިންޑިއާގެ މުމްބާއި އަށެވެ. ޕާޔަލް ގެ ކޮއްކޮ ޓީނާ އުފަންވެފައިވަނީ 8 އޭޕްރީލް 1997 ގައި ހަމަ މުމްބާއީ އަށެވެ. ޕާޔަލްގެ މަންމަ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މިދެބެއިންނެވެ.

މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފަތަހަ ކުރަމުންދާ މިދެބެއިންގެ ފޭން ބޭސް ވެސް އެކްޓަރަކަށް ވުރެން ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް