ads
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: ނަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، "ދިވެހި ޗެނަލް" އިން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ހޮވަނީ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށާއި އެ ޕްރައިމަރީގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމެރީގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް އަދި ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ވެރިކަމެއް ހިންގޭނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްވެސް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިގެންނޭ އިހުގައިވެސް ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވި ގޮތަށް. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެކޭ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން ރައީސް ސޯލިހް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަކަށް" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ޕްރައިމަރީއަށް ރައީސް ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް ނިކުންނެވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް