ads
ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު
ރިޓަޔާކުރެއްވުމުން އެެއްފަހަރާ މިލިއަން ރުފިޔާ، މިހާރުވެސް މަހަކު 51،730 މަންސޫރަަށް ލިބޭ
ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ، ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރަށް ރިޓަޔާކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާކަމާއި، މިހާރު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަހަކު 51،000 ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އައިމަން ލަތީފް ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން، ސިފައިންގޭގައި 37 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަަށްފަހު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު މަންސޫރު ރިޓަޔާކުރެއްވުމާއި ހަމަޔަށް މުސާރާގެގޮތުގައި މަހަކު 57،032 ރުފިޔާ ލިބެމުންދިޔަ އެވެ. 

އެއީ:

  • އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 27،240 ރުފިޔާ 
  • ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 4،500 ރުފިޔާ
  • ސާވިސް އެލަވަންސް އިންކްރިމެންޓުގެ ގޮތުގައި 2،500 ރުފިޔާ
  • ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 10،896 ރުފިޔާ
  • ފަންނީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 4،086 ރުފިޔާ
  • ލޯންގު ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 6،810 ރުފިޔާ
  • ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1،000 ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރުން އެމަގާމުން ޑިސެމްބަރު މަހު ރިޓަޔާކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ގަނޑުކޮށް، އެއްމިލިއަން ހަތްސަތޭކެ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެއްްފަހަރާ ދީފައިވާއިރު، އެމަގާމާއި ގުޅިގެން މިހާރުވެސް މަހަކު 20،430 ރުފިޔާ މަންސޫރަށް ލިބެއެވެ. 

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނަރަލުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިޔަސް އެމިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމެއް ކަމަށްވާ ނެޝެނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ)ގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ޒަކަރިއްޔާ ދަނީ ފުރުއްވަމުން ނެވެ. 

އެމަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 31،300 މަންސޫރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 18،000، ލިވިން އެލަވަންސްއަށް 12،000 އަދި ފޯން އެލަވަންސްއަށް 800 އެވެ. 

އެހެންކަމުން ރިޓަޔާމެންޓު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ލިބެމުންދާ 20،430 ރުފިޔާ އާއިއެކު، މަންސޫރަށް ޖުމްލަ 51،730 ރުފިޔާގެ މުސާރައެެއް ލިބޭކަން އެ މައުލޫމާތުތަކުން އެގެއެވެ. 

73%
ކަމުގޮސްފި
27%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް