ads
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް - ފޮޓޯ:މަޖިލިސް
ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހުގެ ހަރަދަށް 664 މިލިއަން، ލޯނުތަކަށް އެކަނި 278 މިލިއަން
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް 664.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އަަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހުގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި:

 • ދައުލަތުން 664.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރި.
 • މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ހޭދަތަކަށް 295.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި.
 • ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް 278.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ.
 • ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 90.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައި.
 • އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށް 89.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި.
 • ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 171 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ.

އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިންނާއި ޖީއެސްޓީން

 • އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 61.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ.
 • ރިސޯޓުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި 32.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު.
 • ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 8.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ.
 • ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު.
 • އެއާޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ގެ ގޮތުގައި 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ. 

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓު ފަންޑަށް 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. އަހަރު ފެށުނުއިރު އެ ފަންޑުގައި ހުރި އަދަދާ އެކު މިހާރު އެ ފަންޑުގައި ޖުމްލަ 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަންޑުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ސަރުކާރުން ލަފާކުރަނީ މި އަަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ފަންޑަށް 871.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލަފާކުރަނީ 32.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް