ads
ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
އުޑުމަތިން ދާ އަލިގަނޑުތަކެއްގެ ވީޑިއޯ ވައިރަލްވެއްޖެ
ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކެލިފޯނިއާގެ ފަޅުތެރޭގައި ތިނެސްކަން ބައްޓަމަށް ހުރި ޔޫއެފްއޯއެއް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ އުދިހިފައެވެ.

އެ ވީޑިއޯގައި އަލިގަނޑެއް ގޮތައް ޔޫއެފްއޯ އުޑުމަތީގައި އެތައް މިނެޓެއް ވަންދެން އުދުހެމުން ދިޔަތަން ފެނެ އެވެ. ވީޑިއޯ ޝޫޓްކުރި ހައިކަރުން ބުނާ ގޮތުގައި އަލިގަނޑުގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗެއް ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. 

 

"އެއްވެސް އަޑެއް ވެސް ނުކިޔާ. އެކަމަކު ތިނެސްކަން ބައްޓަމް ހުރެ އުދުހެމުން ދިޔައީ،" އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔޫއެފްއޯގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާއިރު އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ޝައްކުތައް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން އެ އެއްޗަކީ ޔޫއެފްއޯއެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ނުވަތަ ޑްރޯންއެކެވެ.

އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއިން މި މަންޒަރު ފެނުނު މައްސަލާގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޕެންޓަގަން އިން ވަނީ ނޭނގޭ އުދުހޭ ތަކެތި ފެންނަ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ކެލިފޯނިއާ އިން ޔޫއެފްއޯ ފެނުމަކީ އެމެރިކާއިން ޔޫއެފްއޯ ފެނުނު މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތަކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ޕެންޓަގަން އިން ވަނީ ޔޫއެފްއޯ ފެނުނު މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އާންމުކޮށްފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވީޑިއޯތަކުގައި ފެންނަ ތަކެއްޗަކީ "ނޭނގޭ ވައިގެ ހާދިސާތަކެއް" ކަމަށާއި އެއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެ ތަކެތި އުފެދުމުގައި އެކްސްޓްރާޓެރެސްޓްރިއަލް ތަކެއްޗެއް ކަމުގެ ފުރުސަތު ރިޕޯޓުގައި ނައްތާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް 

ޔޫއެފްއޯ ފެނުމަކީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވަނީ ދެމިގޮސްފައެވެ އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ރިޕޯޓްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭގެ އެތައް ކަންތައްތަކެއް މި ކައުނުގައިވާކަން ޔަގީނެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް