ads
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އޯއައިސީގެ ޖަލްސާއަށް ޑރ. ޝަހީމް ސައުދީއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށްޓަަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ސައުދީއަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެން ފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ މިމަހު 4-5 އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގަ އެވެ. މި ބައްލުވުމުގެ މަގުސަދަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ގާޒާއާއި ރަފަހުގައި އިސްރާއިލުން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގައި ބޭއްވި ޖޮއިންޓް އެރެބް އިސްލާމިކް ސަމިޓުގައި ފާސްކުރެވުނު ގަރާރުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަކީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ގިނަ މަސައްކަތްކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަކީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ މައްސަލައެކެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް