ads
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން ޓެލެތޯނަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރުން - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ޓެލެތޯނަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ
"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ޓެލެތޯނަށް މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޓެލެތޯނަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީ އާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޒީނާ ޒާހީރު އެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަދުގެ މި އެހީއަކީ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދެވުނު ރަމްޒީ އެހީއެއް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހުސާސް ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ ހާލު. މިފަދަ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް ލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުން ވަރަށް މުހިންމު،" މި ހަރަކާތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ހަރަކާތެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

your imageފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން ޓެލެތޯނަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރުން - ފޮޓޯ:އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހީން" ޓެލެތޯނަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސް ނެންގެވުމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯނެކެވެ. ފަލަސްތީނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ޓެލެތޯނު މިއަދު ހެނދުނު 08:00 އިން ފެށިގެން މިރޭ ދަންވަރު 12:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާއިރު، މި ޓެލެތޯނުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި 13 ފަންޑު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފަ އެވެ.

މި ފޮށިތައް ކައިރިއަށް ނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެ އެކައުންޓެއް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފައިސާއިން ނަމަ 7730000655865 އެކައުންޓަށް އަދި ޑޮލަރުން ނަމަ 7730000655866 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް