ads
މުޒާހަރާކުރަނީ ނުދީހުރި ފައިސާ ދޭނެކަން އެމްޑީޕީ-ޕީއެންއެފްއަށް ޔަގީންވާތީ:ސުޖާއު
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަނީ ނުދީ ހުރި ފައިސާ ދެވޭނެކަން އެމްޑީޕީއާ ޕީޢެންއެފަށް ޔަގީން ވާތީކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިފްކޯއަށްް މަސްކިރުވުމަށް ފައިސާ ނުދީގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގައި މަސްވެރިން ދަނީ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. 

މުޒާހަރާކުރާ މަސްވެރިން ގޮވާލަމުންދަނީ މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވަގުތުން ވަގުތަށް ދިނުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކިރުވާ މަހަށް ކޮންމެ 15 ދުވަހަކުން ފައިސާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

މި މުޒާހަރަތާކަށްް ރައްދު ދެއްވާ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސުޖާއު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނީ އެމީހުންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާކޮޅު ލަސްތަކެއް ނުވެ ދޭނެކަން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއާ ޕީއެންއެފަށްް ޔަޤީންވާތީ ކުރާ މުޒާހަރާއެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހިނގާގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަށްވެސް ސުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.  " 

" ރައީސް މުއިއްޒުގެސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރަށް އަދި މާރަގަޅަށް ތިއޮޕަރޭޝަން ދާގޮތް ސާފުވޭ. މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން މުޒާހަރާ ކުރަންޏާ އަޑު އަހާނެ. ހައްލުވެސް ކުރާނެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރެއް ހުންނަ ކަމެެއްވެސް ނޭނގޭ! އަދި މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުީމަ އެ އެންމެން ލަނީ ޖަލަށް." ސުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޖާއު ވިދާޅުވީ ރައީސްް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މަސްވެރިން ބިކަ ނުކުރާނެކަމަށެވެ. 

your imageމަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 

މަސްވެރިން ކުރަމުންގެންދާ މުޒާހަރާއާގެ ސަބަބުން މިފްކޯ އައްޑު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފެށޭނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މަސްފެކްޓަރީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްބާރލުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފުކަމެއް ނުކުރުމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް