ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު - 2021
ހއ. ދިއްދޫ
ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މޫސާ ޝަފީޤު
50%
2
ޙުސައިން ރަޝީދު
49%
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
54%
4
ޢަބްދުﷲ ސިރާޖު
45%
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
6
ފާޠިމަތު ޢަރޫޝާ
19%
7
ޒަހީރާ މުޙައްމަދު
23%
8
ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ
20%
9
އާމިނަތު ޒުހުދާ
19%
10
ޢާއިޝަތު ނަޡުމާ
17%
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
11
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
16%
12
ޢަބްދުﷲ މާހިރު
16%
13
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
15%
14
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
16%
15
މޫސާ ލަޠީފް
17%
16
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
17%
ށ. ފުނަދޫ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް (ޝިޔާންޓޭ)
0%
2
މުޙައްމަދު ޙަމީދު
0%
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ)
0%
4
ޙުސައިން ޝިހާމް (ކުޑަ ހުސެން)
0%
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
5
ޒުލްފާ ޙާމިދު (ޒުލްފާ)
0%
6
ސުވައިދާ ޙުސައިން
0%
8
ފާޠިމަތު ރިސްފާ
0%
9
އާމިނަތު އާދަމް
0%
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
11
އަޙްމަދު ޠަލާލް
0%
12
ޢަލީ ޚާލިދު
0%
13
އަޙްމަދު ނަޛީރު
0%
14
ޙުސައިން ޢަރީފް
0%
ނ. މަނަދޫ
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
އަޙްމަދު ޙަމްދާން ނާޞިރު
0%
2
މުޙައްމަދު ބަޝީރު
0%
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު
0%
4
ޢަލީ ރަޝީދު
0%
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
5
މުއުމިނާ ޞާލިޙް
0%
6
ބަދުރިއްޔާ އާދަމް
0%
7
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ
0%
8
ހަމްނާ އިބްރާހީމް
0%
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
9
ޙުސައިން އަޞީލް
0%
11
އިބްރާހީމް ޢަލީ
0%
12
އަޙްމަދު ރިމްޒާދު
0%
ރ. އުނގޫފާރު
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޙުސައިން ނާޞިފު
0%
2
ޢަލީ ޝާހިދު
0%
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
0%
4
ޢަލީ އައިމަން (އައިމަން)
0%
5
މުޙައްމަދު ސުޒީލް
0%
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
6
ޢާއިޝަތު ސުފައިލާ
0%
7
މިދުޙަތު ޢަބްދުލްމައްނާނު (މިދޫ)
0%
8
ނިހާ ޙުސައިން
0%
9
ނަޛީރާ ރަޝީދު
0%
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
10
ޙަސަން ޢިރުފާން
0%
11
މުޙައްމަދު މުނީޒް މޫސާ
0%
12
ޔޫޝަޢު ނަސީމް
0%
13
މުޙައްމަދު އަފްލާޙް
0%
ބ. އޭދަފުށި
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މުޙައްމަދު ޝަކީލް
43%
2
އަޙްމަދު އަފްރާޙް
56%
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
މުޙައްމަދު ފާތިޙް
0%
5
އަޙްމަދު ރަޝީދު
0%
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
6
ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް
0%
7
ޢާއިޝަތު ސަމްޙާ
0%
8
ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
0%
9
ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް
0%
11
ޔަތީމާ ޙުސައިން
0%
12
ޙައްވާ ސަމީޙާ
0%
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
13
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
0%
15
ޒައިދު ޢަލީ
0%
16
މުޙައްމަދު ޒާހިދު
0%
17
ނައުޝާދު އަޙްމަދު
0%
18
ޢަލީ ޝަފީޤު
0%
19
އަޙްމަދު ނާޞިރު
0%
ޅ. ނައިފަރު
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
0%
5
މުޙައްމަދު ކާރިމް
0%
6
އަޙްމަދު ޔާސިރު (ޔާސިރު)
0%
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
7
ޢާއިޝަތު ޙިނާ މުޙައްމަދު
0%
8
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ
0%
9
އާމިނަތު ރައުފާ
0%
10
ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
0%
11
މަރްޔަމް ޟުޙާ
0%
12
ޒުލައިޚާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
0%
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
13
މުޙައްމަދު ޝިމާޢު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (ސައްޕޯ)
0%
14
އަޙްމަދު ޝިފާއު (ކުޑަބެ)
0%
16
އަޙްމަދު ސާޖިދު
0%
17
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
0%
18
ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު
0%
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މުޙައްމަދު ޙުސައިން
-1%
2
ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން
66%
3
ޔާސީން ޢަބްދުﷲ
33%
ކ. ތުލުސްދޫ
ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މުޙައްމަދު ނިމާލް
0%
2
ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިން
0%
ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
މުޙައްމަދު ޝާޔާން
0%
4
އަސްލަމް މޫސާ
0%
5
ޛުލްކިފުލި ޢަލީ
0%
ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
7
ފާޠިމަތު ސޫޒަން
0%
8
ޚަދީޖާ ނިޒާރު
0%
9
މަރްޔަމް ޝިއުނާ
0%
10
ރައިޙާނާ މުޙައްމަދު
0%
11
ފާޠިމަތު ނަޒްރާނާ
0%
ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
14
މުޙައްމަދު އަޒްހާން ޢަލީ
0%
15
މުޙައްމަދު ޢިނާޞް
0%
16
ޔޫޝަޢު ޖަމީލް
0%
18
މުޙައްމަދު ޝަހީމް
0%
19
ޙައިދަރު އާދަމް
0%
20
އަޙްމަދު ޝިފާޒް
0%
އއ. ރަސްދޫ
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޙަސަން މޫސާ (ޙަސަން)
0%
4
މުޙައްމަދު ނާހިދު (ހިތޫ)
0%
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
5
ޢަޒީމާ ޔޫސުފް
0%
6
ޚަދީޖާ މުނާ
0%
7
ޒުހައިރާ މުޙައްމަދު (ޒުހޭ)
0%
8
ޢާއިޝަތު މޫސާ (އައިޝާ)
0%
އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
9
ޢަބްދުﷲ އަނީލް (އައްނި)
0%
10
އަޙްމަދު ވަޙީދު (ސަންވީލް)
0%
11
ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ
0%
12
ޢަބްދުﷲ ނިޝާދު
0%
އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޙުސައިން އަރުސަލާން
72%
2
އިބްރާހީމް ޢިމާދު
27%
އދ. މަހިބަދޫ
އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މަޛްނީ މަޙްމޫދު
0%
2
ޢަލީ ނަޞީރު (ޕެލޭ)
0%
3
ޙަސަން ނާޙް
0%
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު
0%
6
ރަޝާދު ޢަލީ
0%
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
8
ޞަފާ ޤާސިމް
0%
9
ޙައްވާ ރޯޒާ
0%
10
ޝައުފާ އާދަމް
0%
11
މުނީފާ އާދަމް
0%
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
12
ރަޒާން ރާމިޒު
0%
13
އާދަމް މުޝްތަރުޝިދު
0%
14
މުޙައްމަދު މައުމޫން
0%
15
އިބްރާހީމް ޝާޠިރު
0%
16
މަބްރޫކް އަޙްމަދު
0%
17
މޫސާ ރަމްޒީ
0%
ވ. ފެލިދޫ
ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޖާދުﷲ ރަޝީދު
0%
2
ޝުޖާޢު ޢަލީ
0%
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޢަލީ ނަވާޒް (ނަވާ)
0%
4
އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ
0%
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
5
ފާޠިމަތު ޒިޔާނާ
0%
6
ސާދުނާ އިސްމާޢީލް
0%
7
ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
0%
8
ފާޠިމަތު ސާޒުލީ
0%
ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
9
އިބްރާހީމް މުނާޒު
0%
10
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
0%
11
ޙުސައިން ވިސާމް
0%
12
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް
0%
މ. މުލި
މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
އިބްރާހީމް ޒަކީ
0%
2
މުރުޝިދު މުޙައްމަދު
0%
3
މުޙައްމަދު ނިމާލް
0%
4
އަޙްމަދު ޙަސަން
0%
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
5
ޙުސައިން ނާޡިމް (ސެންބެ)
0%
6
ޝަމްޢޫން ރަމީޒު
0%
7
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
0%
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
8
ޒަކިއްޔާ އިބްރާހީމް
0%
9
ޖުވައިރިއްޔާ އިބްރާހީމް
0%
10
ނުޞްރާ ސަޢީދު
0%
12
ނިޝާ އަޙްމަދު
0%
މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
13
އަޙްމަދު ފާރިސް
0%
14
އަޙްމަދު ޝާޠިރު (ޝާޠިރު)
0%
15
މުޙައްމަދު ނިޙާދު (ނޮޑީ)
0%
17
އަޙްމަދު ސާކިފް
0%
19
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
0%
20
ޙަސަން ޞަބާޙް (ސޮބާހު)
0%
21
ޢިނާޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފު
0%
22
އާމިނަތު ސަނާ
0%
ފ. ނިލަންދޫ
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
މުޙައްމަދު ޚަލީލް (އިންޖިނޭރު)
0%
5
ޢަލީ އަޙްމަދު
0%
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
7
ސަމީރާ އިބްރާހީމް
0%
8
ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް (ނަޝީ)
0%
10
ސަމްސުއްނިސާ އިބްރާހީމް
0%
11
ނީޝާ ޢަބްދުﷲ
0%
12
އުއްމުކުލްޘޫމް
0%
ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
13
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
0%
14
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
0%
15
އަޙްމަދު ޢަލީ
0%
17
އިސްމާޢީލް ނަސީމް
0%
18
ރިޟްވާން މޫސާ
0%
19
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
0%
20
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު
0%
21
އަޙްމަދު ސިޔާމް
0%
ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
އިބްރާހީމް ނަޢީމް (ފާއިޒާގެ ނަޢީމް)
0%
2
މުޙައްމަދު ސަހުރީދު
0%
3
ޢަލީ މުޙައްމަދު
0%
ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
އަޙްމަދު ޝާމް
0%
4
އިބްރާހީމް ފިކުރީ
0%
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
5
ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ
0%
6
ސަރީރާ އަބްދުލްމުއީދު
0%
7
ޝިފާނާ އާދަމް ޝާކިރު
0%
8
ޝާއިޒާ ޢަބްދުލްވާޙިދު
0%
9
ޠާޤާ އަޙްމަދު
0%
10
ޒަޢީމާ އިސްމާޢީލް
0%
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
11
އިސްމާޢިލް ފާރިޝް
0%
12
އަޙްމަދު ނާފިޛު
0%
13
ޢަލީ ސަޢުދު
0%
14
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
0%
15
ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
0%
16
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
0%
ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޖާދުﷲ ޙަމީދު
0%
2
އަޙްމަދު ޝާފިޢު
0%
ތ. ވޭމަންޑޫ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު
0%
2
ޤަމަރިއްޔާ ޢަލީ (ގަމަރު)
0%
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
0%
4
އަޙްމަދު ނާޡިމް (ޕަޓޭ)
0%
5
ރަޝްވާން އާދަމް
0%
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
6
އާމިނަތު ނާޡިމާ (ނާދިޔާ)
0%
7
ފާޠިމަތު ނާޒު
0%
8
ތަހްމީނާ މުޙައްމަދު
0%
9
ހާޖަރު ޢަލީ
0%
10
މަރްޔަމް ސަމާ
0%
11
ބަޝީރާ އަޙްމަދު
0%
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
12
ޢަބްދުލްމުހައިމިން މުޙައްމަދު (މުހޭ)
0%
13
ނަދީމް އަޙްމަދު
0%
14
ފައިޞަލް ޔޫނުސް
0%
15
އަޙްމަދު ފަތުޙީ
0%
16
އަޙްމަދު ޝަރީފު
0%
17
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
0%
19
އަޙްމަދު ޢާމިރު
0%
ލ. ފޮނަދޫ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
އިސްމާޢީލް ޢަލީ
0%
2
ޝާހީން އިސްމާޢީލް
0%
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
އަޙްމަދު ރިޔާޟް
0%
4
ޙަސަން އަޙްމަދު
0%
5
ޙުސައިން ޝާރިފް
0%
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
6
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
0%
7
ޙައްވާ ޝާޢިރާ
0%
8
ވަރުދާ ޙުސައިން
0%
9
ފާޠިމަތު ޒީނާ
0%
ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
10
އަޙްމަދު މަމްދޫޙް
0%
11
އިބްރާހީމް މޫސާ
0%
12
ޢަބްދުﷲ ނިޝްތާރު
0%
13
ޢަބްދުއްރައޫފު ޔޫސުފް
0%
14
ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
0%
ގއ. ވިލިނގިލި
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
ޙަސަންދީދީ
0%
2
އަޙްމަދު ފުއާދު
0%
3
އިބްރާހީމް ޝަހީން (ޝިހާން)
0%
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
ވިޝާލު މުޙައްމަދު
0%
5
މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު އަނީސް
0%
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
6
ޢާއިޝަތު ނަޛުދާ
0%
7
ޖުނައިދާ ޖުނައިދު
0%
8
ޝަބީބާ ޙަސަން
0%
9
ޝީބާ އަޙްމަދު
0%
10
މަރްޔަމް ޝަޒައިނާ (ޝަޒައި)
0%
11
ޝާފިޒާ މުޙައްމަދު
0%
12
ސުޢޫދާ ނާޞިރު
0%
ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
14
މުބާރިކް ޙުސައިން
0%
15
ފުވާދު ޙަމީދު
0%
16
ޝިފާޢު އަޙްމަދު
0%
17
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްއަޙަދު
0%
18
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
0%
19
ޢިމްރާން އަންވަރު
0%
20
އަޙްމަދު ނިހާމް
0%
21
އަޙްމަދު ރީޙާން
0%
22
ޙަބީބު ޙަސަން
0%
23
ލަޠީފް މުޙައްމަދު
0%
24
ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު (ޒައިން)
0%
25
އަރުޖޫން ޢަފީފް
0%
26
އަޙްމަދު އަފްލަޙް
0%
ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
1
މުޙައްމަދު މުޚްތާރު
3%
2
ޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތުﷲ
70%
3
މުޙައްމަދު ޙަސަން (ކެޔޮޅު)
26%
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
4
ސަޢުދު ޢަލީ (ސަޢުދު)
55%
5
މުޙައްމަދު ނަސީމް
38%
6
މުޙައްމަދު ޔޫޝަޢު (ޔޫބެ)
5%
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
7
7. އަހުމީމާ އަޙްމަދު (އަހުމީ)
17%
8
8. ޙަފްޞާ ޔޫސުފު (ހަފޫ)
16%
9
9. އާމިނަތު ނަސީމާ (ނަސީމާ މިސް)
18%
10
10. އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ (ޖަމްޝޫޒާ)
16%
11
11. ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ޒުބައިރު
17%
12
12. ނިޢުމާ ޙުސައިން
14%
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
13
ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް
2%
14
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ (އެޓާނީ ޝަރީފް)
17%
15
ޙުސައިން އަޙްމަދު
11%
16
އަޙްމަދު ވަޙީދު
17%
17
މުޙައްމަދު ޒަލީފް ޢަބްދުﷲ
18%
18
ނަޞްރުﷲ ޢަލީ (ނަޞްރު)
16%
19
ސިޔާމް މުޙައްމަދު (ޝިމްބެ)
16%
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ
10
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ (ރޯޒޭ)
353 votes
11
ޙަސަން ޢަލީ
62 votes
12
ސިފްނާ ޢަބްދުލްޣަނީ
96 votes
ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ
10
މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް
92 votes
11
މުޙައްމަދު މުނީޒް
44 votes
12
ރިޟްވާން މުޙައްމަދު (ރިލޭ)
134 votes
13
ޢަބްދުއްރަޝީދު ސަޢީދު
24 votes
ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާ
10
ޙުސައިން މޫސާ (ޙުސެން ނައީމް)
38 votes
11
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (ޖިހާދޭ)
237 votes
12
ޢަލީ އަޙްމަދު
283 votes
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
10
މުހައްމަދު ދާއޫދު
237 votes
11
ޢަލީ ޝުކޫރު
20 votes
12
އަސްރަފު ޢަބްދުﷲ (ރަފީޓޯ)
112 votes
ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
10
އާމިނަތު މަޖީދާ
237 votes
11
އާމިނަތު އަޙްމަދު
253 votes
ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
10
ޢާޠިފާ ޢަލީ
257 votes
11
ޢާޠިފާ ޢަލީ
340 votes
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
6
ޢަބްދުﷲ އިޤްބާލް
1044 votes
7
އަޙްމަދު ސަޢީދު
105 votes
8
އާދަމްޝަރީފް މުޙައްމަދު
102 votes
9
މުޙައްމަދު ޢާޠިފް
1583 votes
އައްޑޫ ސިޓީ
ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ
4
ޙުސައިން ޒަރީރު
0 votes
5
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
0 votes
ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
4
އާމިނަތު ޢަދާލާ ރަޝީދު
0 votes
5
ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު (މާހު)
0 votes
ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ
5
އިނާޒު މުޙައްމަދުދީދީ (އިނާޒް)
9 votes
6
އާމިނަތު ގުލްފިޝާމު
74 votes
7
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
2 votes
8
އަޙްމަދު ސަޢީދު (ސޮޑާގޭ އަޙްމަދު ސަޢީދު)
49 votes
ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ
4
ޙުސައިން ރަޝީދު (މެޓްރިކްސް ހުސެން)
42 votes
5
މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
88 votes
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
1
މުޙައްމަދު ލަޠީފް
1018 votes
2
އިބްރާހީމް ޠާހިރު
61 votes
3
ޢަލީ ނިޒާރު
1443 votes
މަރަދޫ ދާއިރާ
4
އަޙްމަދު ނާދިރު (ޗިޅާ)
221 votes
5
އަޙްމަދު ނިޝާން
95 votes
6
މޫސާ ފަތުޙީ
12 votes
މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
4
ފާޠިމަތު އަމީނާ
58 votes
5
ޢާއިޝަތު ޝީޒާ
18 votes
6
ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
108 votes
މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
4
އާމިނަތު ޞާލިޙާ (ސީނިޔާ)
15 votes
5
ރަޝީދާ އިބްރާހީމް (ރައްޓާ)
19 votes
ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ
4
އާމިނަތު ސަލްމާ (ސަލްމާ)
179 votes
5
އިބްރާހީމް ޖުނައިދު (މަސްޢޫދު)
139 votes
ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ
4
އިބްރާހީމް ޝިޔާޒް
163 votes
5
މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ސަޑޭ)
17 votes
6
އަޙްމަދު ފުއާދު
32 votes
7
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
160 votes
މާލެ ސިޓީ
ހުޅުމާލެ ދާއިރާ
4
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
859 votes
5
ރިޒްނާ ޒަރީރު
434 votes
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ
4
ޢާއިޝަތު މޫސާ (ފެންވިލާ އައިސްތު)
449 votes
5
އަޙްމަދު ޢާޞިމް (ސިމްބެ)
76 votes
6
ރަޙުމާ މޫސާ (ރަހުމާ)
22 votes
7
އަޙްމަދު އައިފާން
488 votes
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ
4
މިރްފަތު އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު
497 votes
5
ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު (ނިންނި)
523 votes
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
4
ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް
315 votes
5
އާމިނަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު
283 votes
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
4
ފާޠިމަތު ނިޟުމާ
20 votes
5
އާމިނަތު ރިޔާޝާ (ކެއްކުރި އައިންތު)
48 votes
6
ނަހުލާ ޢަލީ
127 votes
7
ޙަމްނާ ވަޙީދު
48 votes
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ
4
ޟިރުޣާމު ވަޙީދު
290 votes
5
މުޙައްމަދު ފަޒީން
66 votes
6
ސަޢީދާ ރަޝާދު
349 votes
މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ
4
އަޙްމަދު ޟަމީރު (ރިނދަލި އަޙުމަދު)
462 votes
5
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
412 votes
8
އަހްޔަދް ޙިސާން (އައިކޮ)
142 votes
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ
5
ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ
604 votes
6
މުރުޝިދާ ޢަލީމަނިކު (މުރުޝިދާ)
363 votes
މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ
4
ޙަސަން ޙައްޔާން އަޙްމަދު
14 votes
5
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް (އައްޓު)
298 votes
6
ޙަސަން ނާޡިމް
324 votes
7
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްޞަމަދު
49 votes
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
4
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (އިއްސޭ BK)
28 votes
5
މުޙައްމަދު ޝާހް
367 votes
6
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
91 votes
7
ޙުސައިން އަކްޝަރު (އަކޫ)
9 votes
8
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު
264 votes
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
4
އާމިނަތު ޔުމްނާ
232 votes
5
ފާޠިމަތު ސަމީރު
265 votes
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
4
އަޙްމަދު ރިޝްވާން
479 votes
5
އަޙްމަދު ނަރީޝު
576 votes
6
އިބްރާހީމް އިޤްބާލް (އިއްބެ)
31 votes
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
5
ޙުސައިން ޝަރީފް (ލޯންގޭ)
391 votes
6
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު
559 votes
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
1
މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
9548 votes
2
އަލްހާނު ފަހުމީ
265 votes
3
އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު
5757 votes
މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ
4
އާދަމް ރަމީޒު
327 votes
5
އިސްމާޢީލް ޙުސައިން
306 votes
6
ސުފްޔާން ޝަކީބު (ތުތީ)
62 votes
ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާ
5
ޢާއިޝަތު ސުވޭޒާ
278 votes
6
މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު
353 votes
ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ
4
މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް
390 votes
5
ޝަމްސިއްޔާ ޢުމަރު
372 votes
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
4
ނަޖީލް އަޙްމަދު
58 votes
5
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
113 votes
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
4
އާމިނަތު ސައުސަން
93 votes
5
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު
155 votes
ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
4
އާމިނަތު ޢިނާޔާ (އިނާ)
366 votes
5
ޚަދީޖާ ނާފިޢާ
187 votes
ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ
4
ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު
6 votes
5
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
2 votes
ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ
4
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (އިބްރާ)
219 votes
5
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
145 votes
ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ
4
މުޙައްމަދު ފިކުރީ
0 votes
5
ޙައްމާދު ޢަބްދުﷲ (ހައްލު)
0 votes
6
އަޙްމަދު އަސްލަމް
0 votes
ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ
4
ޢަލީ ސަޢީދު (ސައިންޓޭ)
89 votes
5
މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ
117 votes
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު
1
އިސްމާޢީލް ރަފީޤު (އިއްސޭ)
1457 votes
2
މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު (ޗެޓޫ)
1303 votes
3
ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން (ކެޕްޓަން ޒިޔާ)
21 votes