ads
ެނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އެންސްޕާގެ އެހީގައި ބޭރަށްދިޔަ މީހުންނަށް 298 ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)ގެ އެހީގައި ބޭސް ފަރުވާކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް 298 ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައި ވާކަމަށް ނެޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެންއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭރަށް ގޮސްފައިވާ 35 މީހަކަށް މީހާތަނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދީފައި ވާނެކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ބޭރަށް ގޮސް ރާއްޖެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 140 މީހުންނަށް ވެސް މިހާރު މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 845 ލައްކަ ރުފިޔާ އެންސްޕާއިން ހަރަދުކޮސްފައި ވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މާލީ އެހީތެރިކަން އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންނެވެ. އެންސްޕާއިން ވަނީ މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް