11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އަބީޝޭކް، ޝާހް އަދި އަމީތާބް
އަމީތާބް، ޝާހް، އަބީޝޭކް ތިން ތަރިންގެ އަންހެނުންނާއި އެކު އެއް ފޮޓޯއަކުން
Share
ލޮކްޑައުން އާއި އެކު ކުރީގެ ހަދާންތައް އާކޮށް ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރުން މިވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ބޮލީވުޑަށް ބަލައިލައިފި ނަަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ފޮޓޯއެއް ދަނީ އާންމު ވަމުންނެވެ.
Advertisement

ފިލްމުފެއާ އިން މިވަނީ އަނެއްކާވެސް ކުރީގެ ހަދާންތައް އާކުރަން ފޮޓޯ އެއް އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއާ ކޮށްފަ އެވެ. 

މިފަހަރު ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ އިން ޝާހްރުކް ހާން އާއި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އިތުރުން އަބީޝޭކް ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދެ އެވެ. އަދި މި ތިން ތަރިންގެ އަންހެނުންވެސް މި ފޮޓޯ އިން ފެނިގެން ދެއެވެ. 

އައިޝްވާރިއާ ރާއީ ބައްޗަން އާއި އަބީޝޭކް ބައްޗަން ފޮޓޯގެ ކަނާތްފަރާތުން ފެނިގެން ދާއިރު، ފޮޓޯގެ މެދުގައި ހުރީ އަމީތާބް އާއި ޝާހުގެ އަންހެނުން ގައުރީ ހާން އެވެ. 

ފޮޓޯގެ ވާތް ފަރާތުން ޝާހް އާއި ޖަޔާ ބައްޗަން ބައްދާލައިގެން ތިބިތަން ފެނެއެވެ. 

މި ހަތަރިން ވެސް މި ފޮޓޯ އިން ފެނިގެން ދަނީ ވަރަށް އުފަލުގައި ތިއްބަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް