13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަންޓާރޭ
ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަންތާރޭ އެއް ދުށިންތަ؟
Share
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަންތާރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަންޓާރޭ ފެނިފައި ވަނީ 2015 ގައި ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އެ މަންތާރޭ ފެންނަލެއް މަދު ކަމުން އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ފިޔާތޮށި ކުލައިގެން މަންތާރޭ އެއްތޯ ވަނީ ސުވާލުއުފައްދާފަ އެވެ. 

އިންސްޕެކްޓާ ކްލައުޒޯގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި މަންތާރޭ އަކީ 11 ފޫޓުގެ ފިރިހެން މަންތާރޭ އެކެވެ. 

ކްލައުޒޯގެ ފޮޓޯ އެއް ނެގި ކްރިސްޓިއަން ލައިން ވަނީ އޭގެ ކުލަ ފިޔާތޮއްޓަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ކެމެރާގެ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހީކޮށްފަ އެވެ. 

your imageފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަންޓާރޭ

މާހިރުން ވަނީ ކްލައުޒޯގެ ކުލަ ތަފާތުވެފައި ވަނީ ޖެނެޓިކް މިއުޓޭޝަންއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެއީ އެލާޖީއެއްގެ ސަބަބުން ކުލައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށްވެސް ބައެއް މާހިރުން ލަފާކުރެ އެވެ. 

ކްލައުޒޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލޭޑީ އެލިއޮޓް އައިލެންޑް އިން ނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް