11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏40,348,737
INFECTED
🌏27,628,198
RECOVERED
🌏1,117,572
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް/ ޓްވިޓާ
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި
Share
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށީގެ ހާއްސަ ދެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިއްޔެ އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއިރު، ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަށީގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ބާއްވާފަ އެވެ. 

ނ. މަނަދޫގައި އޮތް ކޭމްޕުގައި މިސްރުގެ އޯތޮސާޖަން ޑރ. ގޫދާ މުސްތޮފާ ވަނީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުން ބެލުމަށް ފަހު، އެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައި ވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ލެޓާ ޖޭ އޮޕަރޭޝަން ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. 

އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ކޮނޑު ހުޅު ނެއްޓިފައިވާ މީހުންގެ ކުރާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. 

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ކަށީގެ ޑރ. އަހުމަދު އާޒިމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އެ އޮޕަރޭޝަން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ.

އޮޕަރޭޝަންކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އެމީހާއަކީ 30 ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮނޑުހުޅު ނެއްޓިފައިވާ މީހެކެވެ. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ތިން މަސް ވަންދެން އެމީހާ، ޕިޒިއޮތެރަޕީ ވެސް ހަދަން ޖެހެ އެވެ. 

ބިންދައިގެންދާ ކަށިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނާއި ހުޅު ބަދަލުކުރުން ފަދަ ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް