ގުޅީފަޅު ހިއްކުން-- ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓު ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
Share
ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓު އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ދެކޭ ގޮތެއް ބެލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ސާވޭއެއް ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ސާވޭ އަކީ އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށާއި މުޖުތަމައުއަށް އަސަރު ފޯރާނޭ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން،  ލޭންޑް އެންޑް މެރިން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ރިސޯސް ގްރޫޕް (ލަމަޔާ) އިން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އެފަދަ ސާވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މާލޭގެ ޕޯޓުތަކުގައި ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތާއި މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތެއް ބެލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. 

މާލޭގެ ޕޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަަށް ގުޅީފަޅަށް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރާއި ނޯތު ހާބަރު އަދި ޓީ ޖެޓީގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ހިިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް 2023 ގައި ގުޅީފަޅު ޕޯޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ޖާގަ ބޮޑުވެ ހިދުމަތްތައް ވެސް އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ. 

އަދި 2023 އަށް މާލެ އާއި ގުޅީފަޅު ގުޅުވާލާއި ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއު ވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ އެވެ.  

އެހެންކަމުން، ގުޅީފަޅުގައި މަޝްރޫއުކުރިއަށް ގެންދަން ފެނޭތޯ ބަލަން ސާވޭއެއް ފެށިއިރު އެރަށަށް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅުން އަންނަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް  އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ޕޯޓުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ގޮތަކަށް އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރަށަކީ ތިލަފުއްޓެވެ.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިފަހުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓު އެޅިޔަސް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ޕޯޓު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ގުޅީފަޅުގައި ޕޯޓު އެޅުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް