11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ނިއުޒީލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން. ފޮޓޯ: ސީ.އެން.އެން
ޖަސިންޑާ އާޑެން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި
Share
ނިއުޒީލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.
Advertisement

މިއަދު ނިއުޒީލޭންޑްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިންތިހާބުގައި އާޑެން ނިސްބަތްވާ ލޭބާ ޕާޓީ އަށް ވަނީ އިންތިހާބުގެ 49 އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިފައެވެ. އަދި އާޑެން އާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ޖޫޑިތް ކޮލިންސްގެ ނެޝަނަލް ޕާޓީ އަށް ވަނީ 27 އިންސައްތަ ވޯޓް ލިބިފައެވެ.

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު، ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަންވެސް ކުރައްވާ ޖޫޑިތް ކޮލިންސް ވަނީ ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި އާޑެން އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. ބަލި ގަބޫލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮލިންސް ވަނީ މިއީ ލޭބާ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފަ އެވެ.

އާޑެން ވަނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޖަސިންޑާ އާޑެން ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ގައުމަކުން އެންމެ އަވަހަށް ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް