11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ސާމްޕަލް ނަގަނީ--
ޓެސްޓުކުރުން ލަސްވުމުން ސާމްޕަލްތަކެއް އަލުން ނަގަން ޖެހިއްޖެ
Share
ހއ. އިން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކެއް ޓެސްޓްނުކޮށް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ސާމްޕަލް ނަގަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހއ. އަތޮޅުން 73 ސާމްޕަލެއް ނެގި ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކުރަން ގެންދިޔައީ ހދ. ކުޅުދުފުއްޓަށް ކަމަށެވެ. 

އެކަމަކު އެވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ޓެސްޓްކުރަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުދުއްފުށިން އެ ސާމްޕަލްތައް މާލެ ފޮނުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލެބާ ހިސާބަށް ގެންދެވުނުއިރު މާ ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެހެންވެ، އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް އަލުން ނަގައި ކުޅުދުއްފުށިން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެ އެންމެން ވެސް ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ.

އުތުރުގައި އަންނަނީ ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކެއް ވެސް ނަގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އޭނާއާ ބައްދަލުވި ގިނަ ބަޔަކު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު އެ ކްލާސްޓާއާ ގުޅިގެން 15 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް