ޖޭއެސްސީ --
މާމެންދޫ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
Share
ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރާއި ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށާއި، އެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ޝުކޫރު މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމި އިރު، މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. 

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މީހެއްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގި ދުވަހު، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބައްދަލުވެ، ވަލީކު ދިން ސިޓީއުރައަކާ ހަވާލުވެފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ވިލިނގިލީ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި، ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާއެކު ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވުމާއި، އަދި ހަމަ އެ އަހަރު، ވިލިނގިލީ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކައި ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ހޯދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި ބަޔެއްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުރިން، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުން، އެމީހުންގެ ބަންދާ މެދު ނިންމާނެ ގޮތް ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށް، އަދި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކުން ބޭރުން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ޝުކޫރު އަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެ އެވެ. 

އަހުމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއިރު، އޭނާގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ވެސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެއީ ކޯޓު އަމުރު ދިނުމަށް ފަހު ކުށުގެ ވެއްޓަށް ފުލުހުން ދާއިރު އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކުރީބައިގައި ލީކްވެފައި އޮންނަ މައްސަލަ އާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ކަމުގެ މައްސަލަ އާއި، ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަކެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް