12608
CONFIRMED

DEATHS
11599
RECOVERED
🌏59,168,889
INFECTED
🌏37,896,435
RECOVERED
🌏1,396,359
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
100 ދުވަހުން ފުއްދަން ބުނި މިނީ ބަހުގެ ވައުދު ކުލަ ނުޖެހޭ ހުވަފެނެއް ބާ؟
Share
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާރު ގެ ސަރުކާރުގެ މުޅި މެނިފެސްޓޯ އެއްކޮޅުން އަނެއްކަޅަށް ކިޔާލީމަ ހިތްފުރި އަރާވަރުވެއެވެ. އުންމީދުން ފުރިގެންވާ އެތަށް ހުވަފެންތަކަކާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަށްޗަށް ލައިދިން މެނިފެސްޓޯ ކިޔާ ރައްޔިތުން ފޫހިނުވާނެކަން ގައިމެވެ.
Advertisement

"މާލެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މާލެއަކީ ހިތް ފަސޭހަ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. ހުސްޖާގަތައް ހަދައި، ބަންދުކޮށްފައިހުރި ތަންތަނާއި މަގުތައް ހުޅުވައި މަގުތަކުގެ ކާރޫބާ ރޫއާއި ޓްރެފިކަށް ލުއިކަން ހޯދައިދެވޭނެއެވެ. އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ޕާކްކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމެއް ކުރެވި، މަގުތަކަކީ އެންމެނަށް އަމާން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދޭނެއެވެ." 

މިއީ ސަރުކާރުގެ އުންމީދީ މެނިފެސްޓޯއިން ދަތުރުފަތުރަށް ދިން އިސްކަމުގެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ބަސްކޮޅެކެވެ. އެ އުންމީދީ މެނިފެސްޓޯއާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދިން ޔަގީންކަމުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު ހަތަރު ލީޑަރުން ގުޅިގެން ގެނައި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
25%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
25%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް