12608
CONFIRMED

DEATHS
11599
RECOVERED
🌏59,168,889
INFECTED
🌏37,896,435
RECOVERED
🌏1,396,359
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
މެސީ އަދި ގާޑިއޯލާ
މެސީ ހުންނަންވާނީ ބާސެލޯނާގައި: ގާޑިއޯލާ
Share
ލިއޮނަލް މެސީއަކީ ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމާއި އޭނާ ކެރިއަރު ނިންމާލަންވާނީވެސް ބާސެލޯނާގައި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. ގާޑިއޯލާވަނީ ކުރިން ބާސާގައި މެސީއަށް ކޯޗުކޮށްދީފައެވެ.
Advertisement

ބާސާއާއި މެސީއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުވަނަވަސްކަމުގައި އޭނާ ނިމުނު ޓްރާންސްފަ ވިންޑޯގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމާ ދާދި ގާތަށް ދިޔައެވެ. އަދި އޭރު ބޮޑަށް ބެލެވުނީ މެސީ ސޮއިކުރާނީ ސިޓީއަށް ކަމަށެވެ. މެސީއާ ބާސާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭއިރު، ޖެނުއަރީގައި ސްޕެއިނުން ބޭރުގެ ކޮންމެ ކްލަބަކާ އެކުވެސް މެސީއަށް ޕްރީ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިދާނެއެވެ. 

އަހަރެން އެތައް ހާސް ފަހަރަކު ބުނެފިން މެސީއަކީ ބާސާ ކުޅުންތެރިއެކޭ. އޭނާ ހުންނަންވާނީ ބާސާގައި. އޭނާ ކެރިއަރު ނިންމާލަންވާނީވެސް ބާސާގައި. އޭނާއަކީ ބާސާގެ ކުޅުންތެރިއެއް. އަހަރެން އެ ވާހަކަ އޭނާ ގާތުވެސް ބުނެފިން

މެސީއާ ގާޑިއޯލާވަނީ ދެހާސް އަށަކުން ފެށިގެން ދެހާސް ބާރައިގެ ނިޔަލަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މެސީ ބަދަލުުވުން އެންމެ ގާތީ ސިޓީއަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ގާޑިއޯލާވަނީ ހުސްވި ހަފުތާ ތެރޭ ސިޓީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެސީ ހުންނަންވާނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް